Turun seudun hanoista virtaa vastuullisesti tuotettua vettä

Kuva1

YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti. Kestävän kehityksen tavoitteita on 17, joista kahdeksaa Turun Seudun Vesi Oy edistää toiminnassaan.

Turun Seudun Vesi Oy:n juomaveden tuotannossa ja jakelussa edistämät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat

6: Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille

Turun Seudun Vesi Oy turvaa vedensaannin kaikissa oloissa toimintavarmalla tuotantojärjestelmällä, jossa moitteeton juomaveden laatu varmistetaan useassa puhdistusprosessin vaiheessa ja varautuu sekä tuottamaan että toimittamaan vettä myös poikkeustilanteissa. Turun seudun vesi tuotetaan tekopohjavesilaitoksella ja sitä tuotetaan 300 000 kuluttajan tarpeisiin sekä elinkeinoelämän käyttöön.

7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille
13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

Luonnonmukaisessa veden valmistusmenetelmässä kemikaaleja ei tarvita yhtä paljon kuin perinteisessä vesilaitoksessa. Tekopohjavesi virtaa painovoiman avulla Turkuun ja virtausta säätelevä turbiini tuottaa päästötöntä sähköenergiaa kattaen lähes koko veden johtamiseen tarvittavan energian. Veden esikäsittelylaitokselle Huittisiin on rakenteilla aurinkosähköjärjestelmä, jolla tuotetaan osa laitoksen tuottamasta energiasta.

9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita

Tekopohjavesilaitoksen suunnitteluvaiheessa on käytetty hyväksi uusimpia tutkimusmenetelmiä sekä kansainvälistä huippuosaamista. Tekopohjaveden tuotantoprosessia ohjataan alueesta tehdyn kolmiulotteisen rakennemallin ja pohjaveden virtausmallin avulla. Perusteellinen suunnittelu ja tuotanto-ohjausmenetelmät takaavat, että veden tuotanto on kustannustehokasta ja toimintavarmaa. Tämän lisäksi tekopohjavesilaitos on suunniteltu kestämään vähintään 100 vuotta.

11: Taata turvalliset ja kestävät kaupungit ja yhteisöt

Turun seutu tarjoaa luotettavat, kestävää kehitystä vahvistavat vesihuoltopalvelut tasapuolisesti kaikille seudun asukkaille ja elinkeinoelämälle. Lisäksi tuotannolla pystytään vastaamaan kasvaviin asukasmääriin. Toimiva ja hyvälaatuinen vesihuolto toimii pohjana kehittyvälle ja elinvoimaiselle yhteiskunnalle.
Tekopohjavesilaitoksen harjualue Virttaankankaalla on kaikille avoin ulkoilualue, ja laitos on mukautettu  luontoon.

12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Tekopohjavesijärjestelmä on luonnonmukainen ja perinteisiin vesilaitoksiin verrattuna prosessissa tarvitaan huomattavasti vähemmän kemikaaleja, eikä matkan varrella vettä mene hukkaan. Sekä vedentuotanto että jakelujärjestelmä on suunniteltu kestämään 100 vuoden ajan.

14: Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

Tekopohjavesijärjestelmä ennallistaa ja parantaa pohjavesivarantoja. Virttaankankaan harjualueen lähteet ja veden virtaamat ovat normaaleja ja veden laatu on erinomaista. Juomaveden tuotannosta tai jakelusta ei aiheudu haitallisia päästöjä vesistöihin.

17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Turun Seudun Vesi on tehnyt pitkään tutkimusyhteistyötä niin kotimaisten kuin ulkomaisten alan toimijoiden kanssa ja vienyt vesihuollon osaamista eri kehittämisprojekteissa ulkomaille.
Turun Seudun tekopohjavesihanke on mukana malliesimerkkinä UNESCO:n julkaisussa, jonka avulla tekopohjaveden etuja tuodaan esille vaihtoehtona toimivalle ja kestävälle vesihuollolle.

Lue lisää, miten juomaveden virtauksesta tuotetaan päästötöntä energiaa.

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top