Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy är ett partivattenbolag som ägs av nio kommuner i Åboregionen.

Reso
Masku
Pargas
S:t Karins
Nousis
Lundo
Åbo
Pemar
Nådendal

Rent konstgjort grundvatten med naturliga metoder

Konstgjort grundvatten uppkommer när man leder förfiltrerat vatten genom grus- och sandjord till grundvattenzonen

Tekopohjavesikaivo
Uppkomsten av konstgjort grundvatten

Det vatten som infiltrerats i åsen flödar i en grundvattenförekomst i cirka tre månader. Det färdiga konstgjorda grundvattnet pumpas upp via tretton produktionsbrunnar.

Förbehandling av råvattnet

Från vattentäkten leds råvattnet till en förbehandlingsanläggning, där det silas, sedimenteras och filtreras. Dessutom följs vattenkvaliteten upp kontinuerligt i anläggningen. Det förbehandlade vattnet leds längs en 30 km överföringsledning till åsen Virttaankangas.

Infiltrering av vatten i åsen

Infiltreringen av det förbehandlade vattnet görs på ett 2,4 hektar stort område på Virttaankangas, där det finns totalt 19 infiltreringsbassänger.

Kokemäenjoki
Vattenuttag

Råvattnet till anläggningen för konstgjort grundvatten tas från Kumo älvs klara vatten, som till sina fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska egenskaper lämpar sig för produktion av konstgjort grundvatten. Kvaliteten på vattnet i älven följs upp med kontinuerliga mätare.

Vattenöverföring

Det rena vattnet pumpas från produktionsbrunnarna till en färskvattenreservoar, varifrån det leds med hjälp av jordens gravitation längs ca 60 km långa överföringsledningar till Åbo och Lundo. En elektrisk turbin i ändan på den större överföringsledningen reglerar vattenflödet och producerar energi.

Vattenlagring och distribution för konsumtion

I Åbo lagras vattnet i bergreservoaren i Starrbacka. Under marken, i den svala bergreservoaren hålls vattnet rent och skyddat mot yttre omständigheter. Från bergreservoaren leds tappvattnet till konsumenterna i delägarkommunerna.

Vattnets färd från Kumo älv till Åbo

Från Kumo älv till Åbo

Bättre vatten för Åboregionen

Turun Seudun Vesi Oy producerar högklassigt konstgjort grundvatten åt nio kommuner

Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy är ett partivattenbolag som ägs av nio kommuner i Åboregionen. Dess uppgift är att ombesörja delägarnas anskaffning av hushållsvatten. Bolaget har redan under 40 års tid planerat och utvecklat vattenförsörjningen i Åbo ekonomiska region.

Projektet kring konstgjort grundvatten är bolagets lösning för att säkra vattenförsörjningen i Åboregionen. I dag är TSV Finlands näst största vattenproducent och bolaget levererar årligen cirka 23 miljoner kubikmeter vatten åt 300 000 kunder.

Grundparametrar för vattenkvaliteten

Grundparametrar för det vatten som levererats av Turun Seudun Vesi Oy.

Ladda ner en vattenkvalitetstabell 2019 (PDF);

 

Grönare vattenproduktion

Turun Seudun Vesi Oy producerar konstgjort grundvatten med naturliga metoder. Konstgjort grundvatten uppkommer på samma sätt som grundvatten, men processen är kontrollerad och accelererad. Det förbehandlade vattnet infiltreras i en sand- och grusås, där det får flöda i en grundvattenförekomst i cirka tre månader.

Det färdiga konstgjorda grundvattnet pumpas och flyttas till konsumenterna längs en överföringsledning. Dessutom producerar en elektrisk turbin i ändan på den större överföringsledningen en del av den elektricitet som behövs för vattenproduktionen.

Turun Seudun Vesi Oy video

Kontaktuppgifter

Turun Seudun Vesi Oy

Mariegatan 1, 20100 ÅBO
040 830 4400
turunseudunvesi@turunseudunvesi.fi
rnamn.efternamn@turunseudunvesi.fi