Turvatakkiin sonnustautunut henkilö kävelee oikeassa laidassa vedentuotantolaitoksessa.

Vattnets långa färd till konsumenterna.

Allt börjar från Kumo älv.

Vattenuttag

Råvattnet till anläggningen för konstgjort grundvatten tas från Kumo älvs klara vatten, som till sina fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska egenskaper lämpar sig för produktion av konstgjort grundvatten. Kvaliteten på vattnet i älven följs upp med kontinuerliga mätare. Vattenföringen i Kumo älv är högt. Turun Seudun Vesi tar i bruk under 0,5 % av älvens genomsnittliga vattenföringsmängd.

Kokemäen joen raakaveden ottopaikka. Aurinko paistaa kirkkaasti joelle, taustalla on vihertäviä peltoja.
Raakaveden työstämistä esikäsittelylaitoksella. Jokivesi sisältää vielä kiintoaineita.

Förbehandling av råvattnet

På vattentäkten leds råvattnet till en förbehandlingsanläggning, där det silas, sedimenteras och filtreras för att avlägsna sediment från älvvattnet. Avlägsnat sediment utnyttjas som jordförbättringsmedel. Vattenkvaliteten följs kontinuerligt upp vid anläggningen. Det förbehandlade vattnet leds längs en 30 km överföringsledning till åsen Virttaankangas. Det tar cirka 12 timmar för vattnet att färdas från råvattentäkten till Virttaankangas.

Infiltrering av vatten i åsen

Förbehandlat vatten infiltreras i marken i 22 infiltrationsbassänger på Virttaankangas. Vattnet sjunker neråt från bassängerna och blandas i grundvattnet i åsen. Grundvattnet rinner från infiltrationsområdena mot produktionsbrunnarna. Grundvattnets flödesrutter och jordmånens struktur är välkända tack vare tredimensionerade modeller som gjorts på området. Tack vare dessa vet man noggrant hur mycket vatten som infiltreras i olika infiltrationsområden för att vatteninfiltrationen och vattenuttaget i området hålls i balans. På grund av detta skadar anläggningens verksamhet inte omgivningens grundvattenytor.

Veden imetysallas keskellä havupuumetsää Altaan vasemmalla puolella on hiekkakenttä, jola on lyhyttä kasvillisuutta.

Uppkomsten av konstgjort grundvatten

Det vatten som infiltrerats i åsen flödar i en grundvattenförekomst i cirka fyra månader. Under denna tid börjar det infiltrerade vattnets kvalitet likna grundvatten. Det färdiga konstgjorda grundvattnet pumpas upp via tretton produktionsbrunnar. Jordmånen i Virttaankangas lämpar sig utmärkt till att bilda konstgjort grundvatten, och därför är det konstgjorda grundvattnet så bra och rent att man inte behöver reglera pH eller avlägsna järn, vilket man måste i flera finländska grundvattentäkter. Vattnet från Virttaankangas behöver inte alls behandlas före vattnet förs till konsumtion.

Vattenöverföring

Grundvattnet pumpas från produktionsbrunnarna till en färskvattenreservoar, varifrån det leds med hjälp av gravitation längs ca 60 km långa överföringsledningar till Åbo och Lundo. Vattnets flöde från Virttaankangas till bergreservoarerna tar cirka 1,5 dygn. En elektrisk turbin i ändan av överföringsledningen som leder till Starrbacka i Åbo reglerar vattenflödet och producerar energi. Vattnet som pumpas från Starrbacka till konsumtion har vanligtvis pumpats från produktionsbrunnarna i Virttaankangas två dygn tidigare.

edensiirtolinjoja, joissa puhdasta vettä johdetaan käyttäjille.
Kalliosailio_960X540_li

Vattenlagring och distribution för konsumtion

I Åbo lagras vattnet i bergreservoaren i Starrbacka. Under jordytan, i en sval berggrotta hålls vattnet rent och säkert från utomstående omständigheter. Från bergreservoaren leds det rena dricksvattnet till konsumenter i kommunerna med nödvändigt tryck. Före detta desinficeras vattnet med UV-ljus och kloramin för att hålla vattnets kvalitet bra för alla konsumenterna. Som längst kan vattnets flöde till vattenledningsnätverkens mest avlägsna delar ta flera veckor.

Turun Seudun Vesi Oy i sociala medier

Rulla till toppen