Jäteveden lämpö kiinnostaa – kokonaisvaltainen tarkastelu on tarpeen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

koeputki_turun_seudun_vesi_1200x675

Jäteveden sisältämä lämpö on merkittävä resurssi, jonka nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen kohdistuu paljon ja perusteltua kiinnostusta. Jäteveden lämpö on samalla välttämättömyys jäteveden biologiselle käsittelylle, erityisesti typenpoistolle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on käynnistänyt yhteishankkeen, jossa tutkitaan jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa.

Hanke on laatuaan ensimmäinen, jossa tutkitaan jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa jätevettä tuottavalta kiinteistöltä puhdistetun jäteveden purkuun asti. Samalla huomioidaan jätevesilämmön vaikutus biologiseen typenpoistoon jätevedenpuhdistamoilla. Lähtökohtana tarkasteluissa on, että jätevedenpuhdistamot eivät voi lämmön talteenoton kustannuksella ryhtyä heikentämään jäteveden typenpoistoaan. Kokonaisvaltaisen tarkastelun ja vertailun tavoitteena on tukea energianeutraaliuteen ja ympäristövaikutusten minimointiin pyrkiviä kaupunkeja sekä muita lämmön talteenoton parissa toimivia niiden päätöksenteossa.

– Energiatehokkuus ja vaihtoehtoisten energialähteiden kehittäminen ovat turvallisen ja kestävän kehityksen mukaisen talousveden tuotannon ja jakelun lisäksi Turun Seudun Veden keskeisiä tavoitteita. Olemme yhteistyössä Turku Energia kanssa selvittämässä mahdollisuutta lämmöntalteenottojärjestelmän käyttämisestä osana juomavedentuotanto- ja jakelujärjestelmää, joten yhteistyö myös jäteveden lämmön talteenottohankkeessa, jossa selvitetään myös raakaveden lämmön talteenottoa osana kokonaisuutta, oli itsestään selvää, kertoo toimitusjohtaja Aki Artimo, Turun Seudun Vesi Oy:stä.

Talteenoton vaikutuksia arvioimassa useita kumppaneita 

 

Hankekonsortion pääpartnerina toimii HSY ja sen hankepartnereita ovat Turun seudun puhdistamo Oy, Turun Vesihuolto Oy, Turun Seudun Vesi Oy, Helen Oy, Fortum ja Turku Energia Oy. Muita yhteistyökumppaneita ovat Aalto-yliopistoVTTFluidit Oy, AFRY Finland Oy sekä Gaia Consulting Oy, joilta hankekonsortio ostaa tutkimus- ja projektinhoitopalveluita.  

Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien käsittelyyn -hankkeen kokonaisbudjetti on 481 000 euroa. Sille myönnettiin tukea 340 000 euroa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ja energiatehokkuuden hankehaussa.  

Hankkeessa otetaan huomioon myös raakaveden lämmön talteenoton mahdollisuudet ja vaikutukset kokonaisuuteen. Raakavedellä tarkoitetaan pinta- tai pohjavettä, josta tuotetaan juomakelpoista talousvettä vedenpuhdistuslaitoksilla.   

 

Hankesivut: hsy.fi/jatevesilampo 
Lisätietoja: vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 050 3484 841

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi

Turku Energia ja Turun Seudun Vesi aiesopimukseen juomaveden lämmöntalteenoton pilottihankkeesta

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top