Perfluorattujen hiilivety-yhdisteiden (PFAS) pitoisuudet Turun seudun talousvedessä ovat tutkitusti turvallisella tasolla

IA303_1b

THL:n koordinoiman tutkimuksen vedenlaatuanalyysien tulokset osoittavat, että tutkitut perfluoriyhdisteiden pitoisuudet ovat erittäin vähäisiä ja vesi on turvallista kuluttajille.

Turun Seudun Vesi Oy osallistui Suomen Akatemian rahoittamaan ja THL:n koordinoimaan CONPAT -hankkeeseen, jossa selvitettiin Kokemäenjoen veden haitta-aineita, likaantumisen syitä, terveysriskejä ja riskien hallintaa. Tässä työssä analysoitiin Kokemäenjoen vesistöstä sekä Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksesta yli 30 ainetta tai mikrobiologista taudinaiheuttajaa. Perfluorattuja hiilivety-yhdisteitä tutkittiin 10 eri yhdistettä. PFAS – näytteitä otettiin Tekopohjavesilaitokselta yhteensä 457 kappaletta. Tämän aineiston suurin yksittäinen analysoitu tulos oli 1,94 (ng/L) eli nanogrammaa litrassa vettä. Koko Tekopohjavesilaitoksen aineiston tulosten keskiarvo oli 0,31 ng/L. Turun seudun tekopohjavesi todettiin erittäin hyvälaatuiseksi myös muiden CONPAT-hankkeeseen sisältyneiden vedenlaatuanalyysien tulosten perusteella.

Yhteenvetona Turun Seudun Vesi Oy:n tuottaman tekopohjaveden laadusta voidaan tutkimuksen pohjalta todeta, ettei tutkituilla perfluoriyhdisteiden pitoisuuksilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen.

Turun Seudun Vesi jatkaa PFAS-yhdisteiden pitoisuuksien selvitystä talousvedessä yhdessä THL:n kanssa.

Turun Seudun Vesi Oy on Suomen toiseksi suurin vedentuottaja, joka toimittaa juomavettä Turun alueen 300 000 tuhannen asukkaan tarpeisiin. Turun Seudun Vesi Oy:n tuottama juomavesi puhdistuu luonnonmukaisin ja ympäristöä säästävin menetelmin Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksella. Tuotetun tekopohjaveden laatu on erinomaista ja vastaa Virttaankankaan harjualueen luontaisen pohjaveden laatua. Raikas ja maukas juomavesi on kesälläkin kylmää, sillä kuluttajille lähtevä juomavesi on alle 10 asteista vuoden ympäri. Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden kehittäminen kuuluvat keskeisenä osana yhtiön strategiaan ja arvoihin ja yhtiö pyrkii omalta osaltaan kaikin tavoin edistämään hiilineutraali Turku 2029 tavoitteen saavuttamista. Jo viimeisen kymmenen vuoden ajan olemme hyödyntäneet painovoimaisesti veden siirtolinjassa virtaavan veden liike-energiaa omassa sähköntuotannossamme.  www.turunseudunvesi.fi

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top