Turun Seudun Vesi Oy:n tuottaman ja jakeleman veden riskiarviointi tehdään Water Safety Plan -riskienhallintatyökalulla

Vedeottokanava_raakavedenottamo

Water Safety Plan (WSP) pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin. Toimenpideohjelman tarkoituksena on tunnistaa koko vedentuotannon toimintaympäristöön ja vedentuotantoketjuun liittyvät riskit ja hallita riskejä talousveden laadun turvaamiseksi.

Turun Seudun Vesi Oy:n toiminnan toteuttamisen kulmakivenä on varautuminen tuotantoprosessien varmistamiseen kaikissa tilanteissa. Yhtiö on tekopohjavesilaitoksen rakentamisesta alkaen tehnyt riskianalyysejä veden tuotantoon ja toimintavarmuuteen liittyen. Vuonna 2015 yhtiö otti käyttöön Water Safety Plan – riskikartoituksen (WSP), jossa painopisteinä ovat varautumiseen liittyvien toimenpiteiden päivittäminen sekä riskien uudelleen arviointi. Riskienhallinta toteutetaan vesihuoltolain (681/2014)  sekä viimeisimmän (2539/2017) talousvesiasetuksen vaatimusten mukaisesti. Riskien arviointi ja riskienhallinnan suunnittelu on toteutettu valtakunnallisella WSP-riskienhallintatyökalulla.

Riskikartoitustyön yhteydessä vedenhankintajärjestelmään liittyvät mahdolliset uhat ja häiriötilanteet ja niistä aiheutuvat riskit tunnistetaan ja häiriötilanteiden todennäköisyys ja seurausten vakavuus arvioidaan riskianalyysimenettelyllä. Tunnistetut ja arvioidut riskit kattavat sekä veden laatuun että toimitusvarmuuteen vaikuttavat riskit. Riskeille on määritetty hallintakeinot, jotka kattavat sekä nykyisin käytössä olevat, että tarvittavat uudet riskien hallintakeinot. Riskit sekä riskien suuruudet on arvioitu jokaiselle tekopohjavesijärjestelmän pääelementille erikseen.

– Riskiarviointi kattaa veden matkan tekopohjavesilaitoksen valuma-alueilta osakaskuntien vedenluovutuspisteille asti. Kuntien vesijohtoverkoston riskienhallinta on jokaisen kunnan vesihuollon vastuulla, kertoo Turun Seudun Vesi Oy:n tuotantopäällikkö Osmo Puurunen.

Yhtiö päivittää säännöllisesti riskienhallintaan ja varautumiseen liittyvät dokumenttinsa. Niissä kuvataan kriittisimmiksi tunnistetut toiminnot ja laitoksen toimintojen turvaamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Lisäksi on laadittu erilliset toimintaohjeet vakavimpia häiriötilanteita varten, joita päivitetään säännöllisin väliajoin.

– WSP:n avulla saimme myös operatiivisen henkilökunnan entistä paremmin sitoutettua riskienarviointiin ja riskien hallintakeinojen jatkuvaan kehittämiseen, toteaa toimitusjohtaja Aki Artimo.

Voit lukea viimeisimmän Turun Seudun Vesi Oy:n toteuttaman WSP-riskienarviointityön tiivistelmään tästä.

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top