Sitoudumme Itämerihaasteeseen vuosille 2024-2028

itämerihaaste_kuva_hs_talo

Turun seudun vesihuoltoyhtiöt osallistuvat Itämerihaasteen neljännelle toimenpidekaudelle. Turun Seudun Vesi Oy, Turun Vesihuolto Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy ovat laatineet yhteisen toimenpideohjelman Itämeren ja ympäristön suojelemiseksi, jonka pohjalta kukin yhtiö on laatinut oman toimenpideohjelmansa suojelutyön toteuttamiseksi.

Sitouduimme Helsingin kaupungintalolla 25.1. pidetyssä Itämerihaasteen vuosiseminaarissa yhdessä muiden Turun vesihuoltoyhtiöiden, Turun ja Helsingin kaupunkien sekä haasteen muiden jäsenten kanssa Itämerihaaste -ohjelman seuraavalle kaudelle. Tämä edellyttää haasteessa mukana olevilta organisaatioilta konkreettisia ja vapaaehtoisia suojelutoimia, joilla pyritään vaikuttamaan rannikkovesien ja koko Itämeren tilaan enemmän kuin pelkän lainsäädännön velvoitteet edellyttävät. Tulevalla kaudella 2024-2028 Itämeren suojelutyön painopiste on hulevesien aiheuttaman kuormituksen vähentämisessä, luonnon monimuotoisuuden edistämisessä sekä yhteistyön ja osallistamisen lisäämisessä.

Turun seudun vesihuoltoyhtiöt jatkavat yhteisellä ympäristöohjelmallaan pitkäjänteistä suojelutyötään Itämeren ja ympäristön hyväksi tiivistämällä yhteistyötään ja omilla toimenpiteillään. Turun Seudun Vesi on ollut mukana Itämerihaasteessa vuodesta 2020 lähtien ja sitoutuu jatkokauteen seuraavasti:

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja toimimme yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi

Edistämme toiminnassamme kahdeksaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Tärkeimpänä näistä on varmistaa laadukas ja riittävä vedensaanti kaikissa oloissa toimintavarmalla tuotantojärjestelmällä, jossa moitteeton juomaveden laatu taataan useassa puhdistusprosessin vaiheessa. Varaudumme sekä tuottamaan että toimittamaan vettä myös poikkeustilanteissa.

Toimimme yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi edistämällä seudullista yhteistyötä ja varautumista. Lisäksi jatkamme yhtiön yli 400 hehtaarin metsäomaisuuden hoitoa kestävällä tavalla ja oikeilla metsänhoidollisilla toimenpiteillä, joilla varmistetaan metsän hiilinieluna toimiminen. Vuonna 2023 ELY perusti aloitteestamme Liedon Nautelaan 5 hehtaarin luonnonsuojelualueen ja pyrimme suojelemaan lisää omistamaamme metsää toimenpideohjelman kauden aikana.

Toimimme vaatimuksia paremmin ja energiatehokkaasti

Emme aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia toiminta-alueellamme ja suojelemme lähivesistöjämme. Toiminta-alueemme pohjavedet ovat erinomaisessa kunnossa ja alueen vesivarannot ovat luonnonmukaisessa tilassa. Tätä seurataan vuosittaisilla velvoitetarkkailuraporteilla.

Kestävä kehitys, energiatehokkuus ja vaihtoehtoisten energialähteiden kehittäminen ovat turvallisen talousveden tuotannon ja jakelun lisäksi Turun Seudun Veden keskeisiä tavoitteita. Tekopohjavesijärjestelmän avulla tuotamme päästötöntä energiaa veden siirtolinjan päässä olevan sähköturbiinin avulla. Lisäksi yhtiön esikäsittelylaitoksella on noin 1400 aurinkopaneelin suuruinen aurinkosähköjärjestelmä. Aurinkopaneelien avulla saamme tuotettua osan esikäsittelylaitoksen tarvitsemasta energiasta ja sähköturbiinin tuottamalla energialla tuotetaan talousveden verkostopaine Turun, Naantalin ja Raision alueille.

Lisäämme yhteistyötä ja osallisuutta

Lisäämme toiminnallamme nuorten tietoisuutta yhteiskunnalle elintärkeän vesihuollon toiminnasta Yrityskylätoiminnan kautta yhdessä Turun Vesihuollon ja Turun seudun puhdistamon kanssa. 

Kannustamme ja tuemme vesihuoltoon liittyviä opinnäytetöitä ja hankkeita sekä lisäämme tietoisuutta vesihuollon merkityksestä ja uravaihtoehdoista vesihuollossa viestinnällämme ja yhteistyöllä muiden vesihuollon toimijoiden kanssa.

– Yhtiömme on perustettu edistämään Turun seudun vesihuoltoa ja vesihuollon toimijoiden yhteistyötä. Tämän toimintakauden aikana tulemme erityisesti syventämään seudun vesihuoltotoimijoiden yhteistyötä yhteisen ympäristöohjelmamme toteuttamisen ja poikkeustilanteisiin varautumisen osalta, kertoo Turun Seudun Veden toimitusjohtaja Aki Artimo.

Lue Turun ja Helsingin kaupungin tiedote aiheesta: Helsingin ja Turun kaupungit jatkavat sinnikkäästi Itämeren pitkäjänteistä suojelua yhteisellä toimenpideohjelmalla 

Turun Seudun Vesi Oy sosiaalisessa mediassa

Scroll to Top